AllZorg

Algemene voorwaarden

Webwinkel Kleurrijkslapen.nl

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van VOF Thijsse Trading en haar webwinkels.

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden hierna te noemen Algemene Voorwaarden.

www.kleurrijkslapen.nl is een webwinkel van VOF Thijsse Trading hierna Kleurrijkslapen.nl te noemen en de afnemer hierna “klant” te noemen. Onze Klanten zijn particulieren. Deze hebben via het consumentenrecht bescherming om zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen melding te maken en een retourformulier op te vragen zodat  artikelen binnen 14 dagen teruggestuurd kunnen worden.. Bedrijven of instellingen dienen binnen 14 dagen artikelen terug te sturen zonder opgaaf van reden met retourformulier,  tenzij er meerdere aantallen besteld zijn of artikelen welke wij speciaal moeten bestellen of laten maken dan vervalt dit recht..  Bij een offerte zullenworden de eventueel aparte leverings- en betalingsvoorwaarden worden bijgevoegd. De prijzen in offertes voor bedrijven en instellingen zijn altijd exclusief B.T.W.

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kleurrijkslapen.nl en de klant waarop Kleurrijkslapen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kleurrijkslapen.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Over Producten en de totstandkoming van de overeenkomst en Levertijd

1. Producten die door Kleurrijkslapen.nl worden aangeboden worden duidelijk en zoveel mogelijk waarheidsgetrouw beschreven, echter kan het model en kleur van de producten enigszins afwijken van de getoonde afbeelding. Tevens worden de producten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen, deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten. Tijdens het bestellen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn/haar rechten en plichten zijn indien men op de aanbieding van Kleurrijkslapen.nl ingaat.

2. Bestellingen van klanten zijn geldig vanaf het moment dat Kleurrijkslapen.nl de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een bevestiging per e-mail. Extra clausules kunnen aan de transactie worden verbonden.

3. De levertijd in de webwinkel is een indicatie van de levertijd. Vooral meubels, maar ook sommige verlichting hebben een langere levertijd, dit kan oplopen van 10- 40 werkdagen, daar deze vaak nog gemaakt moeten worden en ook nog uit het buitenland komen. Daar er vaak zoveel mogelijk kleuren mogelijk zijn is het voor ons onmogelijk dit allemaal op voorraad te gaan houden. Wilt u eerst een indicatie hebben van de levertijd stuur een e-mail of bel ons even.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen niet nakomen betalingsverplichtingen.

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij bestellingen via de webwinkel dienen deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd als zijnde gelezen en begrepen en akkoord verklaart te worden alvorens de bestelling definitief te maken. In offertes naar bedrijven en instellingen zullen wij prijzen exclusief BTW hanteren en sturen wij onze algemene voorwaarden mee met de e-mail, tenzij anders wordt overeengekomen. Wanneer de offerte wordt geaccepteerd worden nogmaals onze Algemene Voorwaarden mee met de bevestiging meegezonden. Bij acceptatie van de offerte gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden, welke zij ontvangen heeft bij de offerte. Wanneer de klant kan bewijzen dat zij  onze Algemene Voorwaarden in eerste instantie niet heeft ontvangen geeft Kleurrijkslapen.nl haar nog 24 uur de tijd deze door te lezen en akkoord te gaan, Klant hoeft niet speciaal akkoord te gaan, na 24 uur is het alsnog definitief. Stuurt de klant binnen 24 uur een bezwaar e-mail dan vervalt de order zonder bijkomende kosten.

2. Er zijn via de webwinkel diverse gratis betalingsmogelijkheden, zoals bankoverschrijving, ideal en PayPal en de niet gratis betaalmogelijkheid: alle creditcards, bijdrage € 1,50. Gratis betaalmogelijkheid is ook bij vooruitbetaling op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kleurrijkslapen.nl.

3. Indien een betalingstermijn is afgesproken volgens een door ons aangeboden offerte, dient dat te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kleurrijkslapen.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Kleurrijkslapen.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kleurrijkslapen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bij het uithanden geven van een vordering is er een verschil tussen een particuliere klant of een bedrijf, dit maakt dan niet uit of het een bedrijf een eenmanszaak, VOF of BV of een andere rechtsvorm heeft, een stichting, vereniging enz. vallen allen onder “bedrijf”.

5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kleurrijkslapen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Alle goederen blijven eigendom van Kleurrijkslapen.nl totdat de totale factuur volledig is betaald. Wanneer levering plaatsvindt op een moment dat de klant in staat van faillissement verkeerd, of binnen de termijn dat de goederen nog niet betaald zijn de klant failliet wordt verklaart dan dienen de goederen direct te worden teruggestuurd desnoods ongefrankeerd., daar de goederen eigendom van Kleurrijkslapen.nl blijven totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. Wanneer de klant in gebreke blijft door een faillissement of WSNP dan is klant verplicht de onbetaalde goederen terug te sturen naar Kleurrijkslapen.nl. De curator dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Nimmer kunnen geleverde, niet betaalde,  goederen in een faillissement van een klant vallen, terwijl de goederen eigendom zijn van Kleurrijkslapen.nl.

7. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan is Kleurrijkslapen.nl gerechtigd de prijzen te verhogen. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kleurrijkslapen.nl.

 

Artikel 4 Levering en eigendom overdracht

1. Kleurrijkslapen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen.

2. Kleurrijkslapen.nl streeft ernaar producten zo efficiënt mogelijk te leveren. Vertraging in de levertijden van Kleurrijkslapen.nl geeft aan de klant nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de afname te weigeren. Kleurrijkslapen.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of om op een later tijdstip uit te voeren. Kleurrijkslapen zal de klant zoveel mogelijk informeren over de levertijd in de winkel. Bij meubels bijvoorbeeld kunnen levertijden oplopen tot 50 werkdagen. Dit wordt vermeld in de winkel. Ook in de bevestiging wordt de klant op de hoogte gesteld van de geplande levertijd.

3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Kleurrijkslapen.nl hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Dit artikel is uitsluitend van belang voor goederen die speciaal voor de klant zijn gemaakt, op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd zijn voor de klant. Alle andere goederen worden beschouwd als “retour” na zichttermijn uitsluitend  wanneer deze waren betaald. De klant ontvangt zijn/haar betaalde artikelen onder aftrek van kosten retour. Goederen welke besteld waren en niet betaald zijn en niet worden afgenomen worden opgeslagen voor rekening klant/opdrachtgever.

4. Indien Kleurrijkslapen.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Kleurrijkslapen.nl ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Kleurrijkslapen.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Kleurrijkslapen.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over na het moment van volledige betaling van het factuurbedrag. Tot het moment van betaling is Kleurrijkslapen.nl eigenaar van de goederen en kan zij, als eigenaresse,  beschikken over haar eigendommen wanneer de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 5 Verzending en factuur- en afleveradres.

1. Alle prijzen vernoemt in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten. Eveneens zijn alle prijzen uit de catalogi van onze leveranciers advies verkoopprijzen exclusief verzendkosten

2. Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestel proces.  Op de digitale pro forma nota zijn deze gespecificeerd,  de klant dient deze voorwaarden, dus ook de verzendkosten te accepteren voordat een bestelling verder afgerond kan worden.

3. Indien het bestelbedrag € 75,00 voor Nederland en € 150,00 voor België of meer bedraagt vervallen de verzendkosten. Dit geldt echter niet voor grote zendingen zoals bedden, matrassen,, sta-op stoelen en  grote kasten, grote meubelstukken e.d.. Deze verzendkosten zullen in overleg besproken worden of staant vermeldt op de website.

4. Het adres dat bij de bestelling door u wordt opgegeven is zowel het factuuradres als ook het afleveradres. Tenzij u bij de bestelling/order opgeeft dat u de goederen op een ander adres dan het factuuradres wenst te ontvangen. U kunt dit uitsluitend bij de bestelling/order opgeven. Een ander afleveradres is uitsluitend mogelijk in hetzelfde land als waar de factuur naar toe gaat. Wilt u dit anders of wilt u de goederen versturen naar een ander land dan Nederland of België neem dan even telefonisch contact op met de klantenservice voordat u gaat bestellen. Wij gaan, samen met u, kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Er gelden voor verzending buiten Nederland en België andere Algemene Voorwaarden. Deze krijgt u toegestuurd wanneer u een zending heeft voor buiten deze twee landen. De wijzigingen zijn minimaal.

5. Kleurrijkslapen.nl draagt het risico van beschadiging of vermissing tijdens de verzending naar de klant in Nederland en België. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen door de klant wordt het risico overgedragen aan de klant.

 

Artikel 6 Retourneren

1. Aan de aangeboden producten is een zichttermijn van 14 dagen verbonden. Dit betekent dat de klant het recht heeft het product te retourneren zonder enige verdere verplichting, mits de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten. Retourzendingen hebben altijd een retournummer en een retourformulier nodig hiervoor dient de klant telefonisch of per e-mail contact met de klantenservice op te nemen of [email protected]  Let op:  een retourzending dient uiterlijk binnen 14 dagen te zijn aangemeld voor retourzending bij Kleurrijkslapen, nadat deze bij u is bezorgd., bij Kleurrijkslapen.nl. Zonder retourformulier en retournummer kunnen wij geen retourzendingen in behandeling nemen. Na aanmelding voor van een retourzending heeft u nog 14 dagen om de zending retour te sturen.

2. Na ontvangst van de retourzending met retournummer  en na goedkeuring (onderzoek van de producten vindt plaats op: onbeschadigd, in originele verpakking en niet gebruikt) door Kleurrijkslapen.nl worden reeds door de klant betaalde facturen in een dergelijke situatie binnen 8 dagen terugbetaald. Alle kosten voor de de retourverzending komen ten laste van de klant.

3. Het recht op retourneren vervalt bij acties, speciale aanbiedingen, speciaal voor de klant gemaakte producten, speciaal voor de klant op maat gemaakte producten of speciaal voor de klant gemaakte artikelen, in opdracht van de klant gepersonaliseerde producten, hygiëne artikelen zoals o.a. hoofdkussens, nachtkleding, enz. Wilt u precies weten of uw artikel een hygiëne artikel is vraag het ons. Eveneens vervalt dit recht bij bestellingen met meerdere identieke artikelen uit dezelfde productcategorie.

Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd.

 

Artikel 7 Garantie

1. Kleurrijkslapen.nl hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst.

2. Kleurrijkslapen.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

3. Indien gebreken aan producten zijn ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik zal Kleurrijkslapen.nl het artikel vervangen of zorg dragen voor herstel, indien dit op schriftelijk verzoek van de klant binnen de fabrieksgarantie wordt aangegeven.

4. De op de factuur of pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode

5. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kleurrijkslapen.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Kleurrijkslapen.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclames, klachten

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan Kleurrijkslapen.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs (indien van toepassing) en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de fabrieksgarantie te melden aan Kleurrijkslapen.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de fabrieksgarantie is Kleurrijkslapen.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Voor meer informatie over onze klachtenregeling, zie onze uitgebreide klachtenafhandeling.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Kleurrijkslapen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door kleurrijkslapen.nl geleverd artikel. Directe en/of indirecte schade die is veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van een artikel zijn niet te verhalen op Kleurrijkslapen.nl. Eveneens is Kleurrijkslapen.nl nimmer aansprakelijk voor eventueel fysiek dan wel psychisch letsel van de klant of derden wat voortvloeit uit het gebruik van producten die geleverd zijn door kleurrijkslapen.nl.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Kleurrijkslapen.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel maximaal het factuurwaarde van de geleverde producten.

3. Onverminderd het bovenstaande is Kleurrijkslapen.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Kleurrijkslapen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Kleurrijkslapen.nl ter kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Kleurrijkslapen.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 11 Bestellingen en communicatie

Niet correcte verwerking van de order, correspondentie vice versa, door gehele of gedeeltelijke verstoring van de moderne communicatie middelen ( internet, mobiele en vaste telefoons enz.) is niet voor verantwoordelijkheid van kleurrijkslapen.nl.

De klant dient de orders na bevestiging te controleren op fouten. Dit is vooral van belang wanneer er speciaal voor de klant producten worden gemaakt en/of bewerkt. De klant krijgt een orderbevestiging en uitsluitend voor speciale producten dient de orderbevestiging te worden getekend en retour te worden gestuurd of de klant stuurt een e-mail met een akkoord voor de orderbevestiging. In geval van artikelen welke niet behoeven te worden bewerkt hoeft de klant de orderbevestiging uitsluitend te controleren op juistheid. De orderbevestigingen worden altijd per e-mail verstuurd.

 

Artikel 12 Overmacht

Het recht van ontbinding of opschorting van de overeenkomst heeft kleurrijkslapen.nl als van overmacht sprake is. kleurrijkslapen.nl zal, indien aan de orde, hiervan schriftelijk mededeling doen met uitsluiting van een rechtsgang. Schadevergoeding zal pas dan aan de orde zijn als dit redelijk en billijk is en naar de aard van goed koopmanschap.

2. Er is sprake van overmacht als abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van kleurrijkslapen.nl plaatsvinden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 13 Privacy verklaring  GDPR/AVG 

De nieuwe (per 25 mei 2018) geldende Privacy verklaring inzake de GDR/AVG wetgeving maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Voor meer info: www.kleurrijkslapen.nl/privacy-statement

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Culemborg, 31 maart 2015 VOF Thijsse Trading / Kleurrijkslapen.nl

Gewijzigd 30 april 2015

Gewijzigd 9 februari 2016

Gewijzigd 25 mei 2018